Vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, Kusto đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông của Coteccons tại ngày 22 tháng 6 năm 2020 để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT. Kusto cũng công bố các thông tin liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích nhằm bầu Hội đồng quản trị mới và chỉ định kiểm toán độc lập để kiểm tra đối với các hoạt động của Coteccons từ 01/01/2017 đến 31/03/2020 để làm rõ vấn đề xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan.   
Tham khảo thêm nội dung chi tiết của các hồ sơ và đơn từ gửi các cơ quan liên quan nói trên theo như dưới đây:

1. NGHỊ QUYẾT CỦA BAN GIÁM ĐỐC CỦA KUSTOCEM PTE.LTD.

>>> Xem thêm

2. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

>>> Xem thêm

3. THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỨC HIỀN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG COTECCONS

>>> Xem thêm

4. CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

>>> Xem thêm

5. THƯ CỦA BAN KIỂM SOÁT CTCP XÂY DỰNG COTECCONS TRẢ LỜI KUSTOCEM PTE. LTD. VỀ YÊU CÂU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

>>> Xem thêm

6. NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT CTCP XÂY DỰNG COTECCONS

>>> Xem thêm

7. BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CTCP XÂY DỰNG COTECCONS

>>> Xem thêm

Scroll to top